Om oss

Välkommen till Appelli Advokater!

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Appelli Advokater AB värnar om din integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Nedan ser du information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter – information till den Registrerade enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG, ”GDPR”)

Advokatbyrån Appelli Advokater AB (nedan ”Appelli”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

De kategorier av personuppgifter som Appelli behandlar är exempelvis (men inte begränsat till):

 • Identifikationsuppgifter, såsom namn, personnummer, födelsedagsdatum, uppgifter om identitetsdokument (kopia av pass eller ID-kort etc);
 • Kontaktinformation, såsom adress, telefonnummer, e-postadress, kommunikationsspråk etc;
 • Uppgifter om relationer till juridiska personer, såsom uppgifter som lämnats av Dig eller erhållits från offentliga källor eller genom tredje parts tjänsteleverantör för fullgörande av transaktioner för den berörda juridiska personens räkning etc.;
 • Uppgifter som erhållits och/eller skapas vid förpliktelse som följer av lag, såsom uppgifter från förfrågningar från myndighet (t.ex. Skatteverket, domstolar eller Kronofogdemyndigheten), detaljer om inkomst, kreditåtaganden, fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar och skulder;
 • Kommunikationsuppgifter, som samlats in när Du besöker Appellis kontor eller kommunicerar med Appelli via telefon, visuell- och/eller ljudinspelning, e-post, meddelanden och andra kommunikationsverktyg som sociala medier, personuppgifter relaterat till besök på Appellis webplats (www.appelli.se).

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata Dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas exempelvis (men inte begränsat till) på grundval av att;

 • De är nödvändiga för att fullgöra ett avtal (exempelvis uppdragsavtal om tillhandahållande av juridisk tjänst);
 • De är nödvändiga för att fullgöra en rättslig förpliktelse (exempelvis information till Skatteverket eller Försäkringskassan);
 • Det är nödvändigt för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse (exempelvis offentlig försvarare);
 • Det är nödvändigt som ett led i myndighetsutövning (exempelvis god man, boutredningsman); samt
 • Vi har Ditt samtycke att behandla dem (Du kan när som helst meddela oss om Du önskar återta Ditt samtycke).

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och Dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter.

Personuppgifterna behandlas inte längre än nödvändigt men sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Appelli enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Appelli Advokater AB verksamhet sparas under en tid om 24 månader efter den senaste kontakten. Om Du avanmäler Dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Appelli om användningen av de personuppgifter som rör Dig. Vi kommer på Din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att Dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av Dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som Du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan Du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända Dig till tillsynsmyndigheten i det land där Du bor eller arbetar.

I allmänhet behandlas personuppgifterna endast inom EU/EES, men de kan i vissa enskilda fall komma att överföras och behandlas i länder utanför EU/EES. Överföring och behandling av personuppgifter utanför EU/EES får ske om det finns rättslig grund. Rättslig grund kan vara om de ska överföras och behandlas enligt en rättslig förpliktelse eller enligt Ditt samtycke och att det finns lämpliga skyddsåtgärder enligt följande;

 • Det finns avtal som omfattar EU-standardavtalsklausuler eller andra klausuler, uppförandekoder, certifieringar etc., godkända i enlighet med GDPR; eller
 • Landet där mottagaren av personuppgifterna befinner sig har en lämplig nivå av dataskydd enligt fastställt av EU-kommissionen; eller
 • Mottagaren är certifierad enligt Privacy Shield (gäller exempelvis för mottagare i USA, se https://www.privacyshield.gov).[1]

På begäran kan Du få ytterligare information om överföring och behandling av per i länder utanför EU/EES.

Kontakta oss på info@appelli.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Appelli Advokater AB, 556620-1876, Box 1305, 791 13 Falun, www.appelli.se, info@appelli.se.

[1] Se även https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/internationell-verksamhet/safe-harbor-domen-far-stora-konsekvenser/

 

Personlig, snabb och kompetent service när du behöver det

Appelli Advokater bildades ursprungligen genom ett samgående mellan Anders Grahn Advokatbyrå AB och en annan advokatbyrå. Tillsammans gick vi in i Hamilton Advokatbyrå 1995 och var verksamma där 1995 – 2010. Sedan 2010 är vi oberoende och självständiga och ingår inte i någon kedja eller allians. Om ett ärende ska handläggas på annan ort, anlitar vi från fall till fall annan fristående advokat, som utses i samråd med klienten.

Advokatbyrån tar emot flertalet av de uppdrag som finns i Dalarna men har sin huvudinriktning och tyngdpunkt på affärsjuridik, obestånd, brottmål fastighets- och konsulträtt, skadestånd samt allmän civilrätt med bl a humanjuridik, familjerätt och arvsrätt.

Våra advokater har sammanlagt mer än 200 års erfarenhet av juridik, rådgivning, processer och tvistelösning. Sannolikheten att vi tidigare har hanterat ett liknande ärende som du har, är därför mycket stor. Som klient hos Appelli Advokater har du tillgång till den samlade kompetensen hos alla våra jurister.

Arbetet inom advokatbyrån är organiserat i arbetsgrupper med en ansvarig advokat och handläggande jurister. På advokatbyrån arbetar i dag sex advokater, fem biträdande jurister, tre assistenter och två ekonomer. Vi är en av Dalarnas största advokatbyråer.

 

Om Advokat

I Sverige får endast den som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund kalla sig advokat. Det är straffbart att kalla sig advokat om man inte är det. Advokater har den strängaste yrkeskoden bland alla yrkeskategorier.

Det viktigaste i vårt uppdrag är att alltid sätta klientens intresse främst. Vi ska alltid följa god advokatsed och gällande rätt. Det kan ibland innebära att vi på grund av jäv eller någon annan intressekonflikt inte accepterar ett uppdrag. Allt arbete vi utför sker under tystnadsplikt, som skyddas i lag. Läs mer om advokater och de regler som gäller för advokater på Advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se.

För vårt uppdrag gäller våra Allmänna villkor, som du kan ladda ner från hemsidan. Du kan även få ett exemplar i samband med att ett uppdrag påbörjas.

Om du som klient och konsument skulle vara missnöjd med vårt arbete och missnöjet rör vårt arvode eller någon annan ekonomisk fråga kan du i många fall snabbt och enkelt få ditt klagomål prövat av Konsumenttvistnämnden hos Sveriges advokatsamfund. Läs mer om Konsumenttvistnämnden på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter.  Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm. Telefon: 08-459 03 00.