Tjänster

Affärsjuridik
Vår inriktning och specialisering är mot mindre och medelstora, oftast ägarledda, företag som saknar egen juristavdelning. Vi tar emot uppdrag inom flertalet av de ämnesområden som kan bli aktuella för företag såsom exempelvis köprätt, avtalsrätt, arbetsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, marknadsrätt, inkassoärenden, offentlig upphandling, företagsöverlåtelser och givetvis vanliga tvister.
Allmän civilrätt/Övrigt
Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden. Den allmänna civilrätten rör framför allt avtalsrätt, köprätt, sakrätt samt skuld och fordran. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med allmän civilrätt och kan hjälpa dig att reda ut rättsläget, föra din talan och om det skulle krävas, ta ärendet vidare till domstol.
Arvsrätt
Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta förr eller senare kommer i kontakt med. Frågor inom detta område kan röra upprättande eller ändring av testamente, tvist i dödsbo, boutredningsuppdrag eller uppdrag som skiftesman eller allmän rådgivning. Advokatbyråns advokater anlitas regelbundet som boutredningsmän eller skiftesmän.
Brottmål/Målsägandebiträde
Är man åtalad för brott vid domstol har man i regel rätt till en försvarare. Våra försvarsadvokater har mycket stor erfarenhet av alla typer av brottmål. Har du blivit utsatt för brott har du i regel rätt till ett målsägandebiträde. Det innebär att vi biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol samt för din talan om skadeståndsanspråk mm.
Familjerätt
Familjerätten rymmer många viktiga frågor som man kan komma i kontakt med såsom samboavtal, äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge för barn. Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag.
Fastighetsrätt, Byggjuridik, Konsultansvar
Advokatbyrån har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller s k fel i fastighet. Med det menas tvister mellan köpare och säljare när en köpt fastighet kanske inte motsvarar vad en köpare förväntat sig. Vi hanterar även tvister med besiktningsmän involverade. Vi har även omfattande erfarenhet av entreprenadjuridik både avseende företag och privatpersoner. Det kan gälla såväl större byggentreprenader som byggnation/ ombyggnad av en privatvilla.
Förvaltningsrätt/Migrationsrätt
Vissa mål handläggs inte i tingsrätt utan avgörs i förvaltningsrätt. Det kan handla om skattemål, mål rörande olika former om omhändertagande exempelvis vid alkoholmissbruk, psykisk sjukdom eller då barn far illa. Det kan även röra överklagande av olika beslut från myndigheter. Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av de mest frekventa ärendena hos förvaltningsdomstol. Människor från andra länder har i alla tider sökt skydd undan förföljelser av olika slag i sina hemländer. Frågor om asyl, uppehållstillstånd och andra liknande frågor handläggs av våra Migrationsdomstolar. Vår arbetsgrupp för dessa ärenden har stor vana av sådana ärenden.
Obeståndsrätt
Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkurshantering, ackord och andra underhandsuppgörelser samt företagsrekonstruktioner. Vi har även egna ekonomer som kan biträda både er och våra jurister med utredningar och liknande.
Skadeståndsrätt
Skadeståndsrätten är central inom juridiken. I alla tider har människor på ett eller annat sätt lidit en skada som man vill att den som orsakat skadan skall betala ersättning för. Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.